PODSTAWA PRAWNA:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 3. Karta Nauczyciela.
 4. Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.
 5. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.
 6. Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2017/2018
 7. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 8. Statut Przedszkola.

Przy opracowania programu uwzględniono:

 1. Obowiązujące przepisy prawa;
 2. Analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych przedszkola;
 3. Identyfikację środowiska lokalnego;
 4. Zasoby przedszkola: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne, zasoby techniczne, zasoby organizacyjne.
 5. Koncepcję pracy przedszkola:
 • stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami
  w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;
 • oddziaływanie na dziecko przez nauczyciela pełniącego funkcję modelową, wychowawczą, dydaktyczną i instruktażową;
 • zapewnienie odpowiednich warunków życia poprzez rozwój jego osobowości, możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia swojego losu;
 • właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczego, wychowawczo-dydaktycznego ukierunkowanego na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej, społecznej i emocjonalnej dzieci.

 

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Główne cele programu:

 1. Nadrzędnym celem programu jest wychowywanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju, oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intra – psychicznych dziecka, które pozwolą radzić sobie ze sobą i wyzwaniami świata, budowanie odporności dziecka na potencjalne zagrożenia.
 2. Kształcenie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania siebie
  i drugiego człowieka w duchu poszanowania godności osobistej.
 3. Działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka i wspomagające niwelowanie trudności edukacyjnych.

 

Cele szczegółowe programu:

 1. Gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego.
 2. Wzmacnianie poczucia wartości.
 3. Budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 4. Uświadomienie dziecku jego praw i obowiązków.
 5. Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 6. Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych;
 7. Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 8. Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.

 

 1. Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem a dzieckiem mającym problemy.
 2. Zrozumienie i akceptacja poprzez dziecko potrzeb, oczekiwań i odrębności drugiego człowieka.

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

        Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest uzyskanie pod koniec procesu wychowania przedszkolnego w poszczególnych obszarach działalności edukacyjnej, 
w wyniku oddziaływań wychowawczych wszystkich członków społeczności przedszkolnej: sylwetki wychowanka, który charakteryzuje się następującymi umiejętnościami
i wiadomościami:

 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • jest samodzielne, tolerancyjne,
 • szanuje swoją i cudzą własność,
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
 • ma szacunek dla samego siebie i innych,
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • dostrzega i rozumie potrzeby innych,
 • bezinteresownie pomaga innym,
 • potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania,
 • szanuje wolność i zdanie innych,
 • podejmuje próby oceny swojego postępowania,
 • rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania,
 • rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów,
 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,
 • potrafi ponosić konsekwencje swojego postępowania,
 • respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych,
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji,
 • potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki     
  i zabawy,
 • dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność,
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów,
 • jest zainteresowane otaczającym światem,
 • wie co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, wie gdzie szukać pomocy  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe,
 • rozumie zasady mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka ze światem przyrody,  zna wstępne wiadomości na temat pierwszej pomocy przed medycznej.
 1. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody pracy:

 • Podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe, baśnie i bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym i psychoterapeutycznym); 
 • Aktywizujące (inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, metaplany, drama);
 • Eksponujące i poglądowe (spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne);
 • Praktyczne (metoda projektów badawczych, zabawy ruchowe, zabawy.

Formy pracy: 

 • Praca indywidualna z dzieckiem (w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych z logopedą, pedagogiem lub psychologiem);
 • Praca w małych grupach bądź zespołach;
 • Praca z całą grupą;
 • Udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, programach, projektach, akcjach charytatywnych i ekologicznych;
 • Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;
 • Zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy (logopeda, pedagog, psycholog, specjaliści terapii pedagogicznej).
 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Lp. SPOSÓB REALIZACJI WYKONAWCA MONITORING
1.        Kącik Praw dziecka – utworzenie na holu przedszkola gazetki informacyjnej dla rodziców Zespół ewaluacyjny w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej cały rok szkolny
2.        Organizowanie zajęć, przedstawień
i zabaw mających na celu zapoznanie
i zrozumienie praw dziecka
·         gromadzenie literatury metodycznej dot. praw dziecka, radzenia sobie|
 z trudnościami edukacyjnymi dzieci·         spotkania teoretyczne i warsztatowe dot. Praw Dziecka w kontekście wychowania przedszkolnego
Dyrektor

wszyscy nauczyciele

grupy I-XII listopad

 

listopad

(20 listopada – Ogólnopolski Dzień Prawa Dziecka)

3.        Zawarcie kontraktów grupowych wszyscy nauczyciele wrzesień
4.        Wzmacnianie kompetencji społeczno – emocjonalnych. Zapoznanie poszczególnych grup oraz rodziców            z Kodeksem Przedszkolaka Dyrektor, wszyscy nauczyciele wrzesień
5.        Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne  dla dzieci z trudnościami        w nauce.

·         działania dyrektora na rzecz wspierania dzieci z trudnościami w świetle realizacji nadzoru pedagogicznego

·         warsztaty dla rodziców

Dyrektor, wszyscy nauczyciele:

zorganizowanie prelekcji dla rodziców dot. wspierania dziecka
z trudnościami w zakresie rozwoju mowy
p. M. Kuzin –

( II półrocze)

cały rok szkolny – sprawozdania
z prowadzonej obserwacji
i diagnozy pedagogicznej
6.        Przeciwdziałanie agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

 

wszyscy nauczyciele

pedagog, psycholog

gr. II, III

październik

(2 październik – Międzynarodowy Dzień bez przemocy)

styczeń, czerwiec

7.        Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, organizacja zajęć dotyczących bezpieczeństwa (zapoznanie z telefonami alarmowymi) Dyrektor, nauczyciele, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna

gr. IV, V, VII-XII

styczeń/luty

(11 luty – Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego

8.        Działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia

 • kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń               i nawyków prozdrowotnych,
 • popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak i wśród rodziców.
wszyscy nauczyciele, higienistka, lekarz, dietetyk

gr. I, VII, IX

cały rok szkolny    wg harmonogramu
9.        Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej

·         udział w uroczystościach
 o charakterze patriotycznym;

 • ożywianie zainteresowania historią, tradycjami rodziny – organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym
wszyscy nauczyciele, rodzice

 

gr. XII

 

gr. XI

listopad, maj

(11 listopada- Święto Niepodległości,       2 maja – Święto Flagi)

kwiecień –tradycje wielkanocne

grudzień – tradycje bożonarodzeniowe

10.    Profilaktyka logopedyczna realizowana    ze wsparciem logopedy

 • stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego oraz wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci,
 • zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
wszyscy nauczyciele, logopeda:

 

K. Jurczyk, E. Dydek

cały rok szkolny

 

marzec

11.    Ograniczenie zachowań agresywnych          i przemocy w przedszkolu –

 • rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych;
 • rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne          i rozmowy indywidualne.
Dyrektor, wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog

gr. VI

 

gr. VIII

 

 

listopad

 

styczeń

12.    Profilaktyka uzależnień realizowana         ze wsparciem psychologa

·         rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych;

·         rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka

 

 

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog

gr. X

 

luty/marzec

I. Analiza dokumentacji nauczyciela:

·         arkusze obserwacji – wstępna diagnoza deficytów

·         dziennik i projekty edukacyjne – stopniowanie trudności w zajęciach i zabawach z dziećmi, stosowane formy i metody pracy z dzieckiem (różnorodność, wykorzystanie znanych elementów metody dobrego startu, kinezjologii edukacyjnej, ćwiczeń logopedycznych, metody Ireny Majchrzak i.tp.), dostosowanie treści do możliwości, realizacja podstawy programowej;

·         system nagród i konsekwencji stosowany          w przedszkolu,

·         diagnozy rozwoju dziecka 5-6- letniego dla rodziców;

·         kontrakty grupowe;

·         tablice zachowań dzieci.

II. Analiza teczek prac plastycznych dziecka i kart pracy:

·         prace indywidualne uwzględniające stopień trudności;

·         prace grupowe – współdziałanie w zespole;

·         karty pracy – stopień realizacji działań gotowości szkolnej (poznawanie cyfr i liter,dokonanie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej)

·         prace plastyczne – różnorodność technik plastycznych, wzbogacanie sposobów oddziaływań na dziecko.

III. Hospitacje – wg planu:

·         diagnozujące – obserwacja umiejętności dzieci
w toku działań nauczyciela;

·         kontrolno – oceniające – ocena pracy nauczyciela;

·         analiza pracy pedagogicznej nauczyciela.

IV. Współpraca z rodzicami:

·         systematyczne rozmowy indywidualne;

·         wspieranie wiedzy rodziców – artykuły, gazetki;

·         spotkania grupowe i ogólne;

·         pomoc specjalistów PP-P (za zgodą rodziców)

Dyrektor – monitoring                i kontrole

nauczyciele grup     I-XII – realizacja zadań

Cały rok szkolny  wg harmonogramu hospitacji, analizy dokumentacji            i własnych spostrzeżeń. Sprawozdania           z nadzoru pedagogicznego     2x w roku
         

 

 1. EWALUACJA PROGRAMU:

            Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest przy współpracy
z organizacjami i instytucjami wspomagającymi rodzinę, a także specjalistami pracującymi
 w przedszkolu. Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane              są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od wychowanków, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

            Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na zabraniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji
 w zależności od zaistniałych potrzeb. Wyniki analizy będą wskazówkami do pracy
 w kolejnych latach.