INNOWACJA ORGANIZACYJNO- METODYCZNA „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLE”

dla dzieci 3-4 letnich oraz 5-6 letnich, wychowanków Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku

Termin realizacji: 1 września 2017r. – 30 czerwca 2018r.

Miejsce: Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 w Sanoku wraz z oddziałami zamiejscowymi przy ul. Kochanowskiego 2

Autor:  lic. Anna Słapińska- instruktor tańca, choreograf, nauczyciel przedszkola

SPIS TREŚCI

Wstęp

I.Rodzaj i zakres innowacji

II.Cele innowacji

III.Treści programowe

IV.Metody pracy

V.Przewidywane osiągnięcia podopiecznych

VI.Ewaluacja innowacji

Wstęp

W dzisiejszych czasach przepełnionych elektroniką dzieci mają wiele rozwiązań na spędzanie wolnego czasu. Najczęściej wybierają telewizor i komputer, jednak takie spędzanie czasu przez dziecko nie zapewni mu prawidłowego, wszechstronnego rozwoju. Doskonałym stymulatorem oraz sposobem na zabawę jest taniec.

Taniec odgrywa dużą rolę w psychofizycznym rozwoju dziecka, zaspokaja on nie tylko potrzebę ruchu, ale również kształtuje i rozwija: spostrzegawczość, pamięć, koncentrację, szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację własnego ciała i przestrzeni. Pozytywnie wpływa także na sam umysł dziecka, ponieważ: rozwija wyobraźnię, mobilizuje do działania, dostarcza nowych wrażeń oraz doświadczeń w zakresie komunikowania i współdziałania z grupą, wyrabia wewnętrzną dyscyplinę, uczy świadomie panować nad ruchem swego ciała. Dziecko poprzez ruch wzmacnia mięśnie, rozciąga je, uczy się prawidłowej postawy ciała. Ma to wpływ na przeciwdziałanie wadom postawy, które w chwili obecnej stają się chorobą cywilizacyjną. Taniec pozytywnie wpływa na emocje dziecka, pozwala je wyzwolić, zmniejszając poprzez to napięcia nerwowe, i skutecznie odprężając. Dzięki temu dzieci pozbawione są kompleksów, stają się bardziej otwarte i mniej nieśmiałe. Taniec działa też stymulująco na sferę intelektualną dziecka, pobudzając jego wyobraźnię, dzięki temu dziecko uczy się szybciej i lepiej. Zajęcia takie wyrabiają poczucie piękna i estetyki, pozwalają poznać siebie i ułatwiają kontakty interpersonalne. Dzieci nadpobudliwe ruchowo mogą w tańcu w skuteczny sposób wyładować swoje napięcia, zaś dzieci nieśmiałe pokonują barierę wstydu i otwierają się na innych ludzi.

Wykorzystanie tańca w pracy z małymi dziećmi daje możliwość kierowania rozwojem ich osobowości oraz kształtowania odpowiednich postaw wychowawczych. Użycie podkładu muzycznego podczas takich zajęć zmniejsza skutki zmęczenia fizycznego. Taniec wpływa też pozytywnie na pamięć ruchową dziecka, którą ćwiczy ono poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych. Taniec ludowy dodatkowo pozwala na poznanie folkloru naszego kraju, rozwija w małych obywatelach poczucie przynależności narodowej, patriotyzm, oraz wzbogaca ich wiedzę o tradycjach narodowych.

Przedszkolaki lubią tańczyć, zatańczą prosty taniec , którego układ i krok jest już im znany. W przedszkolu uczy się dzieci prostych form tanecznych obejmujących kilka ludowych tańców polskich i obcych ( polka ) , układy tańców i korowodów marszowych , stosowanych podczas zabaw dziecięcych . W skład opracowywanych tańców wchodzą takie elementy ruchowe jak : bieg , cwał boczny , podskoki , rytmiczne przytupnięcia , krok polkowy . Wykonanie tych tańców powinno mieć charakter swobodnej zabawy natomiast stopień trudności dostosowany do wieku i możliwości dzieci.

I Rodzaj i zakres innowacji

Zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz.59), opracowana innowacja ma charakter innowacji organizacyjno – metodycznej.

II Cele innowacji:

Ogólne:

 • kształcenie sprawności ruchowej
 • rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • rozwijanie poczucia rytmu oraz koordynacji słuchowo-ruchowej
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • nauka prostych układów tanecznych

Szczegółowe:

Dziecko:

 • wie, że  aktywność ruchowa sprzyja zdrowiu,  jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i daje wiele radości
 • przyzwyczaja się do kontaktu z muzyką, śpiewem i tańcem,
 • zna swoje możliwości i umiejętności,
 • umie pokonywać trudności, nabiera pewności siebie,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę w grupie i samodzielnie,
 • umie dostosować się do rytmu w piosence i utworów instrumentalnych podczas zabaw rytmicznych,
 • zna podstawowe kroki taneczne

III. Treści programowe

Podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017r.   (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356) mówi, że celem wychowania przedszkolnego jest „wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna” natomiast do zadań przedszkola należy:

 1. „Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. […]
 1. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 1. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. […]
 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.”

Program innowacji organizacyjno-metodycznej „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLE” umożliwi realizację celów, zapewni dzieciom idealne warunki do rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz społecznego. Pomoże dzieciom pokonywać stres oraz radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Uczestnicy programu poprzez występy na uroczystościach okolicznościowych organizowanych w przedszkolu oraz poza nim będą mogły nauczyć się pokonywać tremę oraz przeżywać satysfakcję z udanych pokazów. Jednocześnie poznają folklor i tradycje narodowe, wzmocnią poczucie własnej wartości i przynależności do grupy.

Przed rozpoczęciem programu innowacyjnego prowadzone będą zajęcia przygotowawcze dla wszystkich grup 1 raz w tygodniu po 30 minut w terminie od 1 do 30 września 2017 r.

Program innowacji organizacyjno-metodycznej będzie realizowany w terminie od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Zajęcia taneczne w ramach innowacji odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 30 minut w każdej z 12 grup przedszkolnych. Tańce dostosowane będą do wieku i możliwości ruchowych dzieci.

Program dla dzieci 3-4 letnich

Zaplanowano naukę prostych tańców ludowych oraz ćwiczenia przygotowujące do nauki tańców narodowych:

 1. Grozik
 2. Owczareczek
 3. Krakowiaczek
 4. Maryneczka
 5. Szot
 6. Poleczka
 7. Tańce rzeszowskie- Lasowiaczek, Szewczyk, Majdaneczek, Sarna, Cebulka.

Program dla dzieci 5-6 letnich

Zaplanowano naukę tańców narodowych i regionalnych w formie krótkich układów choreograficznych dostosowanych do umiejętności i możliwości poszczególnych grup:

 1. Polonez
 2. Krakowiak
 3. Kujawiak
 4. Oberek
 5. Tańce rzeszowskie – Polka z podskokiem, Polka Gacok, Polka Jacok, Kowol, Krzyżok, Równy.

IV Metody i formy pracy

Metody czynne

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku

Metody oglądowe

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela

Formy:

 • zespołowa

Ewaluacja:

Głównym zdaniem ewaluacji innowacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy jej założenia i cele zostały osiągnięte. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie:

 • nagrań filmowych, zdjęć
 • obserwacji dzieci podczas zajęć, jak również podczas uroczystości przedszkolnych, uroczystości zewnętrznych, konkursów tanecznych
 • refleksji nauczycieli i rodziców – ankieta ewaluacyjna

Przygotowany raport z opracowanymi wnioskami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Rodzicom.

Opracowała lic. Anna Słapińska