Tekst jednolity

Podstawa prawna statutu

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela /tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz 357 z późn. zmianami oraz z 2000 r. Dz. U Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz.39 /
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329, z późn. zmianami/
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 64 poz. 59 z późn. zmianami/
 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola /Dz. U. Nr 14 poz. 131 i z 2000 r. Nr 2 poz. 20/

Przepisy wykonawcze

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej /Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz.136/
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe /tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz. 344, z późn. zmianami/
 • Uchwała Nr XXIV/213/96 z dnia 29 lutego 1996 r. wraz z Uchwałą zmieniającą świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm./
 • Uchwała Nr LVII/557/06 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych
 • Uchwała Nr XLVIII/366/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych

§ 1

 1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 w Sanoku.
 2. Przedszkole usytuowane jest w budynku przy ul. Podgórze 26 w Sanoku.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Burmistrz Miasta Sanoka; jednostką budżetową jest Gmina Miasta Sanoka.
 4. Przedszkole Nr 3 posiada oddział zamiejscowy zlokalizowany w budynku Żłobka Nr 1 w Sanoku przy ul. Podgórze 24.
 5. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 6. Dla celów rozliczeń finansowych Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 w Sanoku posługuje się pieczęcią:
 7. Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 w Sanoku ul. Podgórze 26, tel. 013 4645340 – 42, Regon 371004281, NIP 687-16-44-809.
 8. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Pady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

1) W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zadania realizuje poprzez diagnozowanie zgłoszonych przez wychowawców dzieci, przez pedagoga i psychologa, a także przez współpracę nauczycieli z rodzicami, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z innymi specjalistami w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych dzieci oraz zapobiegania zaburzeniom zachowania przez:

a) organizowanie specjalistycznych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

b) organizowanie zajęć logopedycznych,

c) organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym,

d) pracę wyrównawczą.

2) W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi przez przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych (fizycznie i umysłowo) posiadających skierowanie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub od lekarzy specjalistów, a także na prośbę rodziców przez:

a) tworzenie oddziałów integracyjnych,

b) systematyczną pracę wyrównawczą,

c) organizowanie wczesnego wspomagania prowadzonego w placówce zgodnie z rozporządzeniem MEN.

3) Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez:

a) naukę poprawnej wymowy języka polskiego, poznawanie bajek, baśni, legend, wierszy na tematy okolicznościowe związane z ważnymi rocznicami i wydarzeniami w kraju,

b) poznawanie historii i kultury narodowej przez zaznajamianie z symbolami narodowymi – godłem, flagą, hymnem,

c) odwiedzanie miejsc pamięci narodowej – pomników, tablic upamiętniających, cmentarzy,

d) branie udziału w nauce religii zgodnie z wolą rodziców, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1) współdziałanie z rodziną pomagając jej w wychowaniu

2) i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej,

3) współpracuje z nauczycielami klas pierwszych w szkole podstawowej,

4) prowadzi działalność innowacyjno – eksperymentalną.

3. Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

1) każde dziecko od chwili przyprowadzenia do przedszkola do chwili jego opuszczenia przebywa pod stałą opieką i nadzorem nauczycieli wychowawców,

2) w czasie wycieczek, spacerów i zabaw poza budynkiem przedszkola dodatkową opiekę nad grupą dzieci sprawuje woźna oddziałowa, na wycieczkach autokarowych dodatkową opiekę sprawują chętni rodzice,

3) wszystkie sprzęty i urządzenia zabawowe, z których korzystają dzieci są dostosowane do ich wzrostu i rodzaju zajęć w przedszkolu,

4) posiłki dzieci spożywają w salach zajęć pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi,

5) teren wokół przedszkola jest ogrodzony, posiada równą powierzchnię oraz zabezpieczone studzienki kanalizacyjne,

6) sprzęt do zabawy na podwórku przedszkolnym jest w dobrym stanie technicznym, posiada atesty i certyfikaty,

7) szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu regulują odrębne przepisy.

4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, która zapewni mu bezpieczeństwo. Rodzice (prawni opiekunowie) składają oświadczenia określające osoby upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych ramowym rozkładem dnia, pozostawienie dziecka po godzinie 16-tej powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za sprawowanie dodatkowej opieki nad dzieckiem wg zasad określonych w Regulaminie Przedszkola.

5. Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, za które rodzice wnoszą dodatkową opłatę:

· języki obce,

· rytmika,

· zajęcia korekcyjno – wyrównawcze,

· inne wg potrzeb i zainteresowań dzieci.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola.

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

1) Dyrektor przedszkola

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, w tym działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentuje je na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe wykonanie; plan finansowy sporządza dyrektor z główną księgową,

f) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

g) wyraża się zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem

h) dyrektor dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2) Dyrektor decyduje zgodnie z kompetencjami zawartymi w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

d) Dyrektor w wykonywaniu swoich poleceń współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

e) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej w zakresie kompetencji stanowiących w przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

3) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym realizującym zadania statutowe przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

Do kompetencji stanowiących należy:

a) odejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,

b) nauczyciele mają prawo wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego zgodnych z nową podstawą programową”

Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) Projekt Organizacyjny Przedszkola

b) Ramowy Rozkład Dnia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4) Rada Rodziców

a) w przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

b) zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców,

c) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

d) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

e) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dodatkowych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa wyżej.

2. Organy przedszkola tj. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziałają ze sobą. Każdy z organów ma prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Podstawową jednostką administracyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne nie może przekraczać 15, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

3. W przypadku przyjęcia większej ilości dzieci niepełnosprawnych utworzony może być oddział integracyjny.

§ 5

1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

2) nauczyciele mają prawo wyboru programu wychowania i nauczania przedszkolnego oraz podręcznika spośród programów i podręczników z listy MEN,

3) nauczyciele mogą pracować na programach własnych opracowanych zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu MEN.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) języki obce,

2) rytmika,

3) zajęcia korekcyjno – wyrównawcze,

4) religia,

5) inne wg potrzeb.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci – dla dzieci 3-4 letnich wynosi około 15 minut, a dla dzieci 5-6 letnich wynosi około 30 minut.

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6

1. Przedszkole jest placówką 8 oddziałową.

Ilość oddziałów w każdym roku szkolnym zatwierdza Burmistrz Miasta Sanoka.

Jeden oddział zamiejscowy zorganizowany jest w budynku Samorządowego Żłobka Nr 1 przy ul. Podgórze 24, 38-500 Sanok.

§ 7

1. Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza Burmistrz Miasta Sanoka.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

- czas pracy poszczególnych oddziałów ,

- liczba pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

- ogólną liczbą godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 8

1. Projekt Organizacyjny Przedszkola, Ramowy rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola i Radę Pedagogiczną uwzględnienia zasady ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, wieku i zainteresowań dzieci.

§ 9

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez Burmistrza Miasta Sanoka na wniosek Dyrektora.

2. Przedszkole jest czynne przez 10 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną trwającą od 1 lipca do 31 sierpnia. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola.

3. W okresie wakacji przedszkole na wniosek Rady Rodziców, po wyrażeniu zgody przez Organ Prowadzący może zorganizować dyżur wakacyjny.

Szczegółowe warunki organizacji, wnoszenia opłat przez rodziców, zasady wynagradzania pracowników określi porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem przedszkola a Burmistrzem Miasta Sanoka.

4. Dzieci przyjęte do mają możliwość korzystania z 3 lub 2 posiłków w zależności od woli rodziców.

5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych ustala Rada Gminy (tzw. Opłata stała). Rodzice pokrywają całkowity koszt wyżywienia dzieci, opłatę stałą, a także wnoszą opłaty za zajęcia dodatkowe – płatne organizowane w przedszkolu.

6. Opłaty uiszcza się w terminach ustalonych przez Dyrektora przedszkola. Zasadą jest, że za nieobecność dziecka w przedszkolu dokonuje się tzw. odpisów. Odpis może być dokonany, jeżeli nieobecność dziecka w przedszkolu trwa w ciągłości od 3 dni. Środki z pojedynczych nieobecnych dni pozostają na koncie żywienia i wykorzystane mogą być zgodnie z decyzją dyrektora na poprawę jakości i organizację żywienia.

7. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia pokrywając 100% kosztów produktów zużytych do przygotowania posiłku.

§ 10

1. W przedszkolu zatrudnia się Dyrektora, zastępcę dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, ich zdolności i zainteresowań,

3) prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji z przebiegu pracy dydaktycznej,

6) w realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania wychowanków

7) prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej mającej na celu określenie poziomu rozwoju – osiągnięć i braków wychowanków celem prowadzenia pracy wyrównawczej i kompensacyjnej z dziećmi.

4. W Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Sanoku oprócz nauczycieli zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.

Pracownikami obsługi są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

- kucharza,

- pomocy kuchennej,

- pomocy wychowawcy,

- woźnej

- rzemieślnika.

Pracownikami administracji są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

- starszego referenta,

- intendenta/kierownika gospodarczego

Szczegółowe zadania pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w placówce określają stanowiskowe zakresy czynności złożone w teczkach osobowych.

§ 11

1. W Przedszkolu Nr 3 w Sanoku utworzone jest stanowisko Zastępcy dyrektora.

2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. W bezpośrednim zakresie obowiązków Zastępcy dyrektora znajduje się nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad oddziałami przedszkolnymi.

Szczegółowy zakres obowiązków określa Dyrektor przedszkola i złożony jest w teczce osobowej.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece 1, 2 lub 3 nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu, chyba, że istotne potrzeby zmian organizacyjnych temu przeszkadzają.

3. Rodzice mają prawo złożenia wniosku o przeniesienie ich dziecka do innej grupy rówieśniczej z ważnych dla nich lub ich dziecka przyczyn. Dyrektor przedszkola w miarę możliwości organizacyjnych przenosi dziecko do innego oddziału.

§ 13

1. W przedszkolu w przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 14

1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

1) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz w czasie spacerów i zabaw na podwórku przedszkolnym, a także innych zajęciach organizowanych przez przedszkole dla swoich wychowanków,

2) dostosowanie poziomu nauki i zabaw do możliwości i wieku dzieci,

3) wyrabianie u dzieci świadomości przestrzegania zakazów: korzystanie z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektrycznego, zabaw zapałkami itp.,

4) rozwijanie sprawności ruchowej, wytwarzanie u dzieci nawyków higienicznych,

5) zapoznanie i przestrzeganie zasad ruch drogowego,

6) zapewnienie dzieciom możliwości zaspakajania potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych,

7) przygotowanie sal – korzystanie z nich, urządzanie kącików zabaw i zainteresowań,

8) systematyczne prowadzenie zajęć wpływających na optymalny rozwój dzieci,

9) wzbogacanie przedszkola w pomoce, zabawki rozwijające aktywność twórczą wychowanków,

10) zwiększanie ilości zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej,

11) przygotowywanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych,

12) realizowanie celów wychowawczych w zajęciach,

13) zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem (przedszkole, osiedle, miasto),

14) ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym,

15) wysoka jakość i efektywność prowadzonych wg rozkładu tygodniowego zajęć,

16) aktywne uczestnictwo w organizacji akcji charytatywnych na rzecz przedszkola,

17) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach,

18) korzystanie ze wskazówek i zaleceń specjalistów w pracy z dziećmi w poszczególnych grupach,

19) prowadzenie pracy wyrównawczej (indywidualnej) z dziećmi odstającymi od normy rozwojowej na plus i minus.

20) opiniowanie programów z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego

21) do obowiązku nauczycieli należy przeprowadzenie wstępnej i końcowej diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej wśród dzieci 5-cio i 6-cio letnich”.

2. Nauczyciel w ramach współpracy z rodzicami organizuje:

1) spotkania grupowe – dwa razy w roku szkolnym,

2) konsultacje indywidualne – dwa razy w miesiącu,

3) zajęcia otwarte – jeden raz w roku,

4) uroczystości zgodnie z kalendarium imprez opracowanym na dany rok szkolny przez dyrekcję przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Nauczyciel opracowuje:

1) tygodniowe plany pracy (komputerowo),

2) dokumentację przebieg procesu dydaktycznego (dziennik zajęć),

3) wyniki obserwacji pedagogicznej wg dowolnie wybranych technik w zeszytach lub kartach obserwacji,

4) dokumentację z prowadzonej pracy wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zdolnymi wg własnego uznania.

5) dokumentację z prowadzonej diagnozy przedszkolnej.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 15

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor może zdecydować o przyjęciu dziecka, które ukończyło 2,5 roku życia.”

2. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dziecko w wieku 5, 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym (przed podjęciem nauki w szkole podstawowej).

3. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) udziału we wszystkich zajęciach i zabawach organizowanych w przedszkolu,

3) korzystania z zabawek i pomocy dydaktycznych,

4) rozrywek i imprez przedszkolnych,

5) bezpiecznego i zdrowego pobytu w przedszkolu,

6) do odpoczynku,

7) do swobodnego wyrażania swoich potrzeb, myśli, przeżyć i wrażeń,

8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej:

a) w przedszkolu istnieje absolutny zakaz fizycznego karania dzieci,

b) nauczyciele i inni pracownicy przedszkola nie mają prawa ośmieszać ani poniżać dzieci, odnosić się do nich niegrzecznie czy opryskliwie,

c) stosunki między nauczycielami a dziećmi oparte są na wzajemnej życzliwości, przyjaźni i zaufaniu,

d) wszystkie dzieci są traktowane z jednakową troską, przebywają w przedszkolu w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

9) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym:

a) okazywania miłości i akceptacji dzieciom szczególnej troski (biednym, chorym, z rodzin patologicznych),

b) przestrzegania w oddziałach wychowawczych indywidualności każdego dziecka,

c) umożliwienie wszystkim dzieciom uczęszczania do przedszkola równego startu w podjęciu obowiązków szkolnych.

4. W marcu każdego roku trwają zapisy na nowy rok szkolny:

1) przyjęć do przedszkola dokonuje Dyrektor i określa liczbę miejsc,

2) w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, przyjęć dokonuje Społeczna Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje Dyrektor Przedszkola,

3) szczegóły dotyczące rekrutacji dzieci zawarte są w „Regulaminie rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w

Sanoku”,

4) w trakcie roku szkolnego w przypadku zwolnienia się miejsca naboru dokonuje Dyrektor.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami wydanymi przez Burmistrza Miasta Sanoka.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 17

1. Ujednolicony tekst Statutu uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr ……..…… z dnia …………..…..

Załącznik Nr 1

do Statutu Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI MŁODSZYCH 3-4-LETNICH

I. Zabawy dowolne (min. 1,5 godz.) – 6.30 – 7.30, 14.30- 15.00

Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

II. Czas do dyspozycji nauczyciela (min.1,5 godz.) – 7.30 – 8.30

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcyjne, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

III. Zajęcia dydaktyczne (min. 1 godz.) – 9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych.

IV. Zabawy na powietrzu (min. 1 godz.) – 10.00- 11.00

Gry i zabawy ruchowe zorganizowane lub dowolne na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI STARSZYCH 5-6-LETNICH

I. Zabawy dowolne (min. 1 godz.) – 6.30 – 7.30

II. Czas do dyspozycji nauczyciela (min.1,5 godz.) – 7.30 – 8.30, 14.30 – 15.00

III. Zajęcia dydaktyczne (min. 1,5 godz.) – 9.00 – 10.30

IV. Zabawy na powietrzu (min. 1 godz.) – 11.30- 12.30

Realizacja treści Podstawy Programowej trwa 5 godzin dziennie. Pozostały czas pobytu dzieci w przedszkolu – 4 godziny przeznaczony na posiłki, przygotowanie do posiłków, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, zajęcia dodatkowe.

Aneks Nr 1

do Statutu Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

§1

Wprowadza się Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 38/2011 z dnia 14 lutego 2011 Załącznik Nr 2 do Statutu Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku dotyczący Procedur postępowania i formy opieki nad dzieckiem w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku w przypadku nagłego zachorowania i dziecka z przewlekłą chorobą.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 2

do Statutu Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku przyjęty Aneksem Nr 1 z dnia 14.02.2001 r.

Procedury postępowania i formy opieki nad dzieckiem w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku w przypadku nagłego zachorowania i dziecka z przewlekłą chorobą.

Podstawa prawna do powyższych działań jest:

· Art.5 ust7 pkt. 1 oraz art. 1 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), Który stanowi, iż jednym z podstawowych celów organów prowadzących placówki oświatowe jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

· § 2 ust.1 oraz §11 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U. Nr 61, poz 624 z późn. zm.), zgodnie z którymi statut przedszkola winien określać:

- sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem,

- szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

· Art.6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. ) zobowiązuje nauczyciela do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola i szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i szkołę;

§1

Procedury i formy opieki sprawowanej przez nauczyciela i personel w przypadku pojawienia się objawów choroby u dziecka:

1. W przypadku zaobserwowania zmian chorobowych u dziecka w chwili przyjścia do przedszkola nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcie dziecka do grupy (np. przeziębienie, grypa).

2. W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela niepokojących objawów choroby, zgłoszenie przez dziecko złego samopoczucia lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku należy o tym zdarzeniu powiadomić Dyrektora placówki (lub Zastępcę Dyrektora) i rodziców dziecka. W nagłych przypadkach Dyrektor placówki lub Zastępca Dyrektora (w sytuacji ich nieobecności – nauczyciel opiekujący się dzieckiem) podejmuje decyzję o wezwaniu karetki pogotowia.

3. W przypadku wystąpienia nagłych objawów chorobowych lub nieszczęśliwego wypadku nauczyciel ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej (np. drobne skaleczenie, otarcie itp.).

4. Należy odizolować chore dziecko od reszty grupy oraz zorganizować mu stosowną opiekę przez nauczyciela bądź pracownika obsługi do czasu przybycia rodziców.

5. Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania chorego dziecka z przedszkola

§2

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na terenie przedszkola:

1. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek udzielić szczegółowych pisemnych informacji na temat choroby dziecka i aktualnym leczeniu, postępowaniu w przypadku nagłego zaostrzania choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

2. Nauczyciel w przypadku nagłego wystąpienia objawów choroby ma obowiązek udzielić dziecku pomocy zgodnie z pisemną informacją rodzica i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

3. W przypadku nagłego zaostrzenia choroby dziecka nauczyciel na obowiązek powiadomić Dyrektora placówki lub Zastępca Dyrektora i rodziców dziecka. W nagłych przypadkach Dyrektor placówki lub Zastępca Dyrektora (w sytuacji ich nieobecności – nauczyciel opiekujący się dzieckiem) podejmuje decyzję o wezwaniu karetki pogotowia.

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym zobowiązany jest do poszerzania wiedzy nt. choroby dziecka poprzez analizę publikacji opracowanych przez specjalistów oraz wskazanie kierunków i sposobów pomocy (publikacje dostępne w bibliotece przedszkolnej).

5. W przypadku sytuacji gdy w placówce na wychowanie zostanie powierzone dziecko chore przewlekle – dyrektor przedszkola zorganizuje szkoleniową naradę dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych celem wypracowania zasad postępowania z dzieckiem chorym.

6. Przedszkole zapewnia organizację zajęć odpowiednią do możliwości psychofizycznych dziecka oraz obejmuje dziecko różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.