Zarządzenie Nr 76/ 2018 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku z dnia 03 kwietnia 2018 roku

 w sprawie ustalenia „Regulaminu wnoszenia opłat i korzystania ze stołówki

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 29 listopada 2017 poz. 2203 Art. 52 ust.12
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe Art. 106.
 • Ustawa z dnia 08.2009 o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 Art. 60, Art. 66
 • Uchwała Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka publicznych przedszkolach
 • Statut Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 Sanoku z oddziałami zamiejscowymi (tekst ujednolicony) z dnia 29 listopada 2017 roku

 

§1

 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko rodzice wnoszą opłatę za faktyczny pobyt w danym miesiącu zgodnie z § 1 pkt.2 Uchwały Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Sanoka.
 2. Odpłatność wyliczana jest przez przedszkole w oparciu o złożony wniosek o przyjęcie lub deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodziców.

§2

 1. W przedszkolu funkcjonuje stołówka przedszkolna.
 2. Za funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za prawidłowość przyrządzania i wydawania posiłków odpowiedzialny jest dyrektor, szef kuchni, intendent przedszkola z uwzględnieniem zakresu czynności.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne.

§3

 

 1. Do korzystania z posiłków uprawnione są następujące osoby:
 • dzieci uczęszczające do przedszkola

§4

      1.Godziny  wydawania posiłków określa dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców,  uwzględniając  potrzeby racjonalnego żywienia, warunkujące prawidłowy rozwój dzieci,ich dobre samopoczucie i możliwość do uczestniczenia  w różnych zajęciach edukacyjnych.

§5

 1. W przedszkolu przygotowuje się następujące posiłki
  • Śniadanie 8.30
  • II Śniadanie 10.00
  • Zupa 11.30
  • II danie obiadowe, kompot, deser 13.50

§6

 

 1. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym uwzględniając koszty produktów spożywczych użytych do przygotowania posiłków ( wsad do kotła) z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 2. Dzienną stawkę żywieniową przeznacza się na:
  • Śniadanie- 25%
  • II Śniadanie, deser- 25%
  • Zupa, II danie obiadowe, kompot- 50%
 3. Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko ze stołówki, stanowi iloczyn opłaty za posiłki i liczbę dni w których dziecko uczęszczało do przedszkola.
 4. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez pracownika przedszkola ustala się uwzględniając:
  • koszt produktów spożywczych użytych do sporządzenia posiłków ( wsad do kotła)
  • Koszty przygotowania posiłku dla pracowników zgodne u Ustawą o podatku Vat, stanowiące odrębną kalkulację.
 5. Racje żywieniowe pracowników odpowiadają normom i gramaturze racji dzieci.
 6. Pracownicy mogą korzystać z posiłków w godzinach pracy.

§7

 1. Rodzice wnoszą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz za opłaty za żywienie dziecka w stołówce przedszkolnej.
 2. Termin opłat ustala dyrektor, podaje do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 3. Zbieranie odpłatności za każdy zakończony miesiąc wyznacza się pomiędzy 1 a 10 dniem następnego miesiąca.
 4. Pracownicy przedszkola wnoszą opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej za każdy zakończony miesiąc, pomiędzy 1 a 10 dniem następnego miesiąca.
 5. Istnieje możliwość zrefundowania kosztów wyżywienia dla dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej Przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia( Decyzja MOPS, GOPS) odpłatność za wyżywienie dzieci będzie regulowana przez MOPS, GOPS  na podstawie noty księgowej wystawionej przez przedszkole.
 6. Zgodnie z§ 2 Uchwały Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Sanoka uprawnieni rodzice składają wniosek do dyrektora przedszkola o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat  za  korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko. Zobowiązuje się rodziców do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz za opłaty za żywienie dziecka, w stołówce przedszkolnej w każdym miesiącu.
 7. Nie uregulowanie przez rodziców należności wobec przedszkola, za  korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz opłaty za żywienie dziecka w stołówce przedszkolnej przez okres 2-óch kolejnych miesięcy skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
 8. Skreślenia z listy wychowanków dokonuje dyrektor, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu rodziców o tym fakcie i podjęciu Uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 9. Należności finansowe wobec przedszkola, po skreśleniu dziecka z listy wychowanków, egzekwowane będą od rodziców zgodnie z Art. 60 Ustawy o finansach publicznych. Ściągalność wierzytelności nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w myśl Art. 66 powołanej ustawy.

§8

 

 1. Regulamin wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora Nr 76/ 2018 z dnia  03 kwietnia    2018 roku.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.