I. Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
• Statutu Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.02.2010 r.
• Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

II. Źródła opracowania koncepcji:
Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie: Dyr. Małgorzata Pietrzycka oraz
Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej, arkusze autoanalizy.
W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

III. Wizja przedszkola
1. jesteśmy przedszkolem, które poprzez ścisłą współpracę z rodzicami współuczestniczy
w wychowaniu dzieci,
2. rozwijamy postawy prorodzinne,
3. proponujemy dzieciom ciekawe formy aktywności,
4. rozwijamy zainteresowania przyrodnicze i artystyczne,
5. kształtujemy proekologiczne postawy wychowanków,
6. zwracamy szczególną uwagę na zdrowie i wpływ właściwego odżywiania na rozwój
i życie człowieka
7. wychowujemy małych lokalnych patriotów poprzez ścisły kontakt z historią i etnografią naszego regionu,
8. mierzymy wewnętrznie jakość pracy naszej placówki.
9. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
10. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
je do podjęcia nauki w szkole.
11. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
12. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

IV. Misja przedszkola:
Jesteśmy, aby dbać o wszechstronny i kreatywny rozwój wychowanków, stanowić fachową pomoc dla rodziców.
Chcemy ukształtować pozytywne postawy, wpajać umiejętności prawidłowych wyborów wartości.
Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, miłość, zaufanie, zrozumienie, edukację.
Oferujemy podopiecznym swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie, indywidualne podejście i ciekawy program dydaktyczno – wychowawczy oparty na innowacjach pedagogicznych.

V. O naszej placówce:
Samorządowe przedszkole Nr 3 powstało 1 września 1984 roku. Mieści się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynku. W budynku znajduje się 7 sal do zajęć. Każda sala wyposażona jest w nowoczesne meble, stoliki i krzesełka dla dzieci. Dzięki kolorowym dekoracjom i bogatej zieleni każda sala posiada swój odrębny klimat, spełniając potrzeby
i oczekiwania zarówno dzieci, jak i rodziców.
W placówce zorganizowanych jest 8 oddziałów; 1 z nich to oddział pracujący w budynku sąsiadującego żłobka. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, nad którymi opiekę sprawują wykwalifikowane nauczycielki.
Placówka posiada nowoczesny plac zabaw, który stanowi atrakcyjne miejsce do wszelkiego rodzaju zabaw i zajęć na świeżym powietrzu. Samorządowe Przedszkole Nr 3 jest pierwszym sanockim przedszkolem, które za realizowane w placówce projekty uzyskało rejonowy „Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie”- w roku 2007 Placówka otrzymała również Certyfikaty:
1. „Certyfikat Zielona Flaga – 2013r. i 2014r.
2. Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły – wydany przez MEN.
3. Przedszkole Promujące Zdrowie – 2007r. i 2010r.
4. Bezpieczne Wakacje – 2011r.
5. Kubusiowi Przyjaciele Natury – 2009r.
6. Dziedzictwo Przyrodnicze Naszej Małej Ojczyzny – 2009r.

Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i bezpłatne zajęcia dodatkowe w zakresie: zajęcia logopedyczne, korekcyjne, zajęcia z języka angielskiego, rytmika,
Nasze przedszkole jest bardzo popularną i docenianą placówką w środowisku. Wobec dzieci
i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice. Efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, akceptowane, a ich aktywność wspierana jest przez działania dydaktyczno – wychowawcze w placówce.

VI. Cele główne:
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy, powodując tym samym szeroko rozumianą aktywność wychowanków wpływającą na nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności.
2. Procesy zachodzące w przedszkolu
• Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy oraz programu wychowawczego.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli.
• W przedszkolu prowadzone są zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
• Rodzice są partnerami przedszkola.
4. Zarządzanie przedszkolem
• Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.
• W placówce sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
• Przedszkole ma dobre warunki lokalowe.

VII. Cele szczegółowe:
1. Określenie i wdrożenie koncepcji pracy przedszkola.
2. Dokonywanie ewaluacji pracy przedszkola, wykorzystanie wyników do podnoszenia jakości pracy.
3. Realizacja założeń reformy oświatowej.
4. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych uwzględniających system wzmacniania pozytywnych zachowań.
5. Dążenie do ciągłego poszerzania kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez kadrę przedszkola.
6. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.
7. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
8. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami lokalnymi działającymi na terenie miasta,
9. Doskonalenie bazy przedszkola do realizacji zadań.

VIII. Kryteria sukcesu:
• Wzrost zakresu kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
• Zmniejszenie występowania zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji
i konfliktów.
• Wzrost pozytywnego postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.
• Wzrost liczby rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.
• Zwiększenie się świadomości dzieci i rodziców na temat zdrowego żywienia
i zdrowych nawyków.
• Wzrost wśród rodziców motywacja do podejmowania z dziećmi działań prozdrowotnych.
• Poprawa stanu przedszkolnego budynku i terenu wokół przedszkola.
• Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
• Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
• Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

IX. Planowane działania:
1. Zapoznanie rady pedagogicznej z koncepcją pracy przedszkola.
2. Zapewnianie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy przedszkola.
3. Organizowanie doskonalenia nauczycieli (w formie warsztatów), wynikające z potrzeb
i zainteresowań nauczycieli
4. Realizacja szczegółowych zadań związanych z prawem dziecka do wychowania przedszkolnego:
• – rozpoznawanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań
• – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie
• – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco
• – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia
• – badanie dojrzałości szkolnej
X. Metody pracy:
• Metody aktywne, problemowe, twórcze uwzględniające podstawową formę działalności dzieci, tj. zabawę.
• Metody gimnastyki twórczej (R. Labana, K. Orfa, Kniessów, W. Sherborne)
• Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze (M. Montessori, P. Dennisona, drama, pedagogika zabawy KLANZA)
• Metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia (M. Bogdanowicz, I. Majchrzak, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)

Uznajemy, że zabawa jest:
niezbędnym czynnikiem rozwoju dziecka. Ma duże znaczenie dla rozwoju psychicznego
i uspołecznienia dzieci. W jej toku kształtują się uczucia społeczne. Dzieci przyswajają sobie normy, których następnie przestrzegają. Zabawa jest działaniem swobodnym, podjętym dobrowolnie, z własnej woli, uczy rozwiązywania konfliktów, szacunku i tolerancji oraz wytrwałości i umiejętności porozumiewania się z innymi.

XI. Systemy motywacji stosowane w przedszkolu:
1. System motywacji dzieci:
• „System nagród i kar”, wzmacniający zachowania pożądane i eliminujący zachowania niepożądane (tablice monitorujące zachowania dzieci) – szczegóły w programie wychowawczym.
2. System diagnozowania osiągnięć dzieci:
• Diagnoza i analiza stanu rozwoju dziecka
• przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej końcowej
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
• teczek prac i innych dokumentów,
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
• albumów, kronik,
• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
• rozmów.

XII. System obserwowania osiągnięć nauczycieli
• Samoocena (arkusz autoanalizy)
• Hospitacje
• Obserwacja prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
• Arkusze oceny pracy nauczyciela
• Analiza dokumentów obowiązujących i innych obrazujących pracę nauczyciela.

XIII. Zasady współpracy organizowanej w przedszkolu:
1. Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka:
• Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.
• Zapewnienie rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
• Włączanie rodziców do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
• Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
• Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
2. Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• Udział przedszkola w projektach, działaniach organizowanych przez lokalne władze, instytucje
• Współpraca przedszkola z instytucjami wspierającymi naszą działalność
• Współpraca z Organem Prowadzącym, Policealną Szkołą Medyczną, Ligą Ochrony Przyrody, Szkołą Muzyczną, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, PGNiG, inne placówki oświatowe.

XIV. Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami obowiązująca
w samorządowym przedszkolu nr 3 w Sanoku.
I. Cele ogólne:
1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.
2. Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.
II. Zakres i osoby odpowiedzialne:
1. Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada Dyrektor przedszkola.
2. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola, według posiadanych kompetencji:
a) dyrektor:
– organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania);
b) nauczyciel pracujący na grupie:
– organizacja pracy w grupie,
– bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno – wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze);
c) intendent:
– żywienie (jadłospis),
– odpłatność za przedszkole;
d) pomoc nauczyciela, woźna:
– czynności higieniczne,
– posiłki,
– spacery, pomoc przy dzieciach, czynności samoobsługowe, ubieranie;
3. Informacje mogą być przekazywane:
a) ustnie:
– zebrania ogólne,
– zebrania grupowe,
– kontakty indywidualne,
– kontakty telefoniczne;
b) pisemnie:
– ogłoszenia,
– komunikaty,
– zaproszenia,
– gazetki,
– foldery;
c) elektronicznie:
– adres e – mail
– strona internetowa przedszkola.
III. Prawa i obowiązki rodziców:
1. Rodzice mają prawo do:
– znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w grupie
i w przedszkolu,
– uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),
– uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
– zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.
2. Rodzice mają obowiązek:
– poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
– uczestniczyć w zebraniach grupowych,
– wypełnić upoważnienie,
– na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.
IV. Zadania i obowiązki nauczycieli:
1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:
– tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
– kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
– wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno – moralnych.
2. Nauczyciele mają obowiązek:
– otaczać indywidualną opieką każde dziecko,
– planować i organizować swoją pracę.

3. Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:
• protokolant Rad Pedagogicznych,
• współpraca z PPP
• współpraca z biblioteką
• prowadzenie kroniki i strony internetowej przedszkola
• badanie losów absolwentów
• promocja przedszkola
• dekoracja placówki
• organizacja wycieczek
• praktyki studentów i opieka nad stażystami
• święta z udziałem dzieci
• współpraca z innymi instytucjami
• współpraca zespołu pedagogicznego: tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów pracy, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem