Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)     Działania na rzecz wychowanków i przedszkola,

2)     Działania na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu,

3)     Działalność przedszkola w środowisku lokalnym – organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego,

4)     Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych – zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych,

5)     Promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola,

6)     Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,

7)     Podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci,

8)     Integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego,

9)     Inspirowanie dzieci do twórczej pracy na rzecz gminy i społeczności lokalnej,

10)  Dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenów wokół przedszkola,

11)  Promowanie działalności zmierzającej do rozwijania postaw prozdrowotnych na terenie przedszkola,

12)  Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1)     Organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym,

2)     Organizowanie spotkań dla rodziców w celu przybliżania działalności Stowarzyszenia,

3)     Organizowanie spotkań towarzysko-rekreacyjnych w celu integracji członków Stowarzyszenia,

4)     Organizowanie akcji i spotkań z udziałem i przy współpracy ze sponsorami celem zdobycia funduszy dla Stowarzyszenia,

5)     Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność stowarzyszenia (fundusze unijne) celem rozbudowy (odnowienia) i wzbogacenia placówki przedszkola,

6)     Finansowanie szkoleń dla pracowników przedszkola,

7)     Organizowanie zajęć, imprez i działań zmierzających do ochrony środowiska.